Strategie-implementatie met een harde noot en een zachte toon

Ik ben beschikbaar voor projecten op het gebied van strategie-implementatie, innovatie en organisatieontwikkeling “met een harde noot en een zachte toon”. Vraagstukken met een stevige inhoudelijke complexiteit in een context die vraagt om samenwerking en beweging tussen en met mensen. Het ondersteunen van ambitierealisatie door mee op te lopen en daar waar nodig inhoudelijk en procesmatig de organisatie te versterken.

Klik op een van de hoofdstukken om verder te lezen.

Wie ben ik?

Ik heb bijna 25 jaar ervaring als organisatieadviseur waarbij ik op alle niveaus opereer als verbinder tussen mensen, processen en organisatie. Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door de begrippen pragmatisch, creatief, integer en impactvol.

Mijn inhoudelijke kennis en ervaring bevindt zich op het gebied van inrichting van (werk- en bedrijfs-)processen, de daarbij behorende planning en besturing en het optimaliseren van de bijpassende organisatievorm. In dit gebied ben ik vooral aan het experimenteren met “de -institutionalisatie”: wat zijn vernieuwende samenwerkingsstructuren ter vervanging van de klassieke organisatiestructuur (binnen en tussen organisaties). Procesmatige kennis van en ervaring heb ik met situaties waarin behoefte bestaat om ondanks (gepercipieerde) botsende belangen toch iets gezamenlijks voor elkaar te krijgen. In dit gebied richt mijn aandacht zich op het vormgeven van cyclische implementatieprocessen en verbinding van onder- en bovenstroom. Mijn sectorale kennis en ervaring heeft zijn zwaartepunt in de zorg (met nadruk op langdurige en ketenzorg), semi-overheid (gemeenten en waterschappen) en industrie (discrete productie en toelevering) waarin ik de beschreven inhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring combineer in specifieke op maat ontwikkelde advies- en implementatieprojecten. Naast advieswerk geef ik veel trainingen op het gebied van adviesvaardigheden, leidinggeven aan verandering en projectmanagement.

Reeds vanaf mijn studie Technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven is het ‘werkend krijgen van oplossingen’ mijn drijfveer. Ik promoveerde op “Participatief herontwerp van productieorganisaties in het MKB”. Na mijn studie begon ik mijn carrière bij Berenschot met de ontwikkeling en het uitvoeren van benchmarks, proces- en organisatieontwerp. Van 2004 tot 2009 was ik als directeur organisatieadvies verbonden aan Smart Group, een adviesorganisatie in grootschalige ombouwprocessen. Daarna heb ik me gespecialiseerd in de zorgsector bij ADC Performance Improvement. Het creëren van ‘Zorg voor Waarde’ stond daarbij centraal: hoe kun je (financiële) ruimte creëren om strategische, kwalitatieve en innovatiedoelstellingen te realiseren?

Ik publiceer regelmatig over mijn werk, zoals in Holland Management Review Over ‘Sturing of zelfsturing: Paradox of panacee’, in Het Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken over ‘De sociotechniek als oerstructuur’ en voor de Barometer Maatschappelijk Vastgoed over ‘Vastgoed voor de Caring Community’.

MM: Magische Momenten

MM staat, naast Maurits en Mechteld, mijn echtgenote, voor Magische Momenten. Naar mijn mening heeft ieder succesvol project één of soms zelfs meerdere van die Magische Momenten. De ene keer wat duidelijker en krachtiger dan de andere keer, maar als je terugkijkt en je weet ze te herkennen, dan zijn ze er. Het zijn altijd momenten die ontstaan uit een gezamenlijke beleving c.q. waardering van een vrij gedetailleerde analyse van iets wat soms onbelangrijk lijkt, maar dat wel vaak terugkomt in de discussie: vaak is er de meeste discussie over, grote weerstand en zijn er verschillende invalshoeken noodzakelijk om echt zicht op te krijgen. Alle momenten worden ook gekenmerkt doordat ze nog steeds aanwezig zijn in de herinnering inclusief plaats en omgeving, met vervagende herinneringen eromheen. De kunst is om in verbeterings- of vernieuwingsprojecten dusdanige randvoorwaarden te creëren dat deze momenten ontstaan en vervolgens ook de ruimte krijgen om verder vorm te krijgen binnen een organisatie.

Organiseren: verbinden en verdelen

De kern van organiseren zit m.i. in het dilemma tussen verbinden en verdelen: hoe verdeel je het werk zonder de verbinding te verliezen? En indien er vernieuwing moet plaatsvinden: hoe kun je vernieuwing tot stand brengen door het werk anders te verdelen zonder de verbinding te verliezen. Dat vraagt om andere manieren om tot werkverdeling en verbinding te komen dan de traditionele organisatiestructuren. Aangrijpingspunten liggen enerzijds in het vergroten van de procesoriëntatie ten opzichte van de functionele c.q. structuuroriëntatie. Met andere woorden, het werk dat gedaan moet worden is leidend, niet de (grenzen van de) organisatie. Anderzijds liggen die in het vergroten van de organisatie en systeem-onafhankelijke verbindingen tussen mensen en organisaties. Ik denk dan aan alternatieve vormen van ondernemerschap met onderliggend het werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen vormt immers de basis om durf op de bouwen om systemen en structuren los te laten.

Vernieuwen in de zorg

Ook de zorgsector zal deze metamorfose moeten ondergaan. Extramuralisering, de-institutionalisering, vergroten van ondernemerschap (en dat is iets anders dan marktwerking), flexibilisering van kosten zijn daarbij sleutelwoorden. Dat noodzaakt tot een veel snellere en grotere mate van innovatie dan nu het geval is. Innovatie van technologie, proces, organisatie en markt. Er ontstaat een steeds grotere behoefte aan echte vernieuwing en het is ook belangrijk hier naar toe te werken. Dit transformatieproces is gericht op nieuw lokaal samenspel, nieuwe cultuur, verhoudingen, werkwijzen waarin de behoefte van de burger centraal staat. Daarin werken partijen (bestaande en nieuwe) samen door over eigen belangen heen te kijken en te investeren en te participeren in het lokaal georganiseerde netwerk van voorzieningen.

Vernieuwen in andere sectoren

De behoefte aan het heruitvinden van de wijze van organiseren en samenwerking is niet beperkt tot de zorgsector alleen. Ook in andere sectoren (publiek, semipubliek en privaat) vraagt de grotere dynamiek in de markt om andere oplossingen dan traditionele hiërarchische structuren. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen, kunnen ademen in expertise en capaciteit en voortdurend kunnen vernieuwen zijn bepalend voor succes. Steeds is het weer zoeken naar de best werkende vorm van verbinden en verdelen om te realiseren wat je je als organisatie hebt voorgenomen.

© 2019 MM Organisatieadvies en Realisatie
PrivacyverklaringLog in